د صحيح البخاري مؤلف امام بخاري لنډه پيژندنه

د نبوي احاديثو مشهور کتابونه او د هغو ليکوونکي :

۱- جامع البخاري (صحيح البخاري ) :

صحيح البخاري کې ټول صحيح احاديث جمع شوي دي په همدې وجه صحيح البخاري بلل کيږي ، صحيح البخاري د قرآنکریم څخه وروسته مرتبه لري . Read the rest of this entry »

ايران ته قاچاقي تلل او هلته د کار کولو حکم څه دی ؟

السلام. علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه فضل کریم دلوگرولایت. سخه دا پیغام درلیگم. هیله ده چی جواب راکری.
له.خلکومی واوریدل. چی سوک په قاچاقی لارو ایران. ته یاکوم بل هیواد. Read the rest of this entry »

د عمرې د احکامو لنډه نقشه

د عمري د ادا کولو لنډه نقشه Read the rest of this entry »

د حج د مناسکو امتحان

http://www.dawat610.com/archives/11666

د دوو لوڼو او د تره د زامنو د ميراث برخه

اسلامي لارښود قدرمنو وروڼو السلام علیکم.
زما یوه پوښتنه ده هیله لرم چه ځواب یې راکړئ. Read the rest of this entry »

فعل امر

فعل امر :

د يو د کار د کولو په غوښتنه يا امر باندې دلالت کوي لکه : أکتب ( وليکه )

د امر کلمې علامه دا ده چې د مخاطب ياء قبلوي . Read the rest of this entry »

فعل مضارع

مضارع :

مضارع هغه فعل دی چې په حال يا راتلونکي وخت کې د يوه کار په کولو دلالت کوي لکه :تذهب( ته ځې) ، يکتب ( هغه ليکل کوي ) ،سيأکتب ( ژر ده چې هغه به ليکل وکړي) . Read the rest of this entry »

فعل ماضي

د فعل تعريف او علائم (نښانې) مخکې بيان شول په دې فصل کې د فعل اقسام (ډولونه) بيانيږي :

د فعل اقسام :

۱- د زمانې له مخې د فعل اقسام (مهم درس) :

د زمانې له مخې فعل په دری قسمه دی : ماضي ، مضارع او امر .

ماضي :

هغه فعل دی چې په تيره زمانه کې د يو کار په کولو دلالت کوي لکه کَتَبَ (ليکلي) .

مضارع :

هغه فعل دی چې په حال يا راتلونکي وخت کې د يوه کار په کولو دلالت کوي لکه : يَکتب ( ليکې يې ) .

امر : د يو د کار د کولو په غوښتنه يا امر باندې دلالت کوي لکه : أکتب ( وليکه ) .

د فعل ماضي تفصيل :

مخکې مو وويل چې ماضي هغه فعل دی چې په تيره زما نه کې د يو کار په کولو دلالت کوي لکه : ذَهَبَ ( تللی ) .

د فعل ماضي نښانې:

د فعل ماضي علامې يا نښانې عبارت دي له تاء فاعل او تاء تأنيث ساکنه څخه .

تاء فاعل: تاء فاعل هغه تاء ده چې حرکت ولري د فاعل د ضمير لپاره کارول کيږي لکه : ذهبتُ ، ذهبتَ ، ذهبتِ

متکلم (خبرې کوونکی): ذهبتُ

مخاطب (غوږ نيوونکی) : ذهبتَ

مخاطب مؤنث : ذهبتِ

تاء تأنيث: تاء تأنيث ساکنه لکه : أکل = أکلتْ

د فعل ماضي حالات :

۱- فتحه (زور) :

الف) : په هغه صورت کې چې فعل ماضي د الف الأثنين سره وصل وي مګر د فاعل له کوم ضمير سره وصل شوی نه وي فحته لرونکی وي لکه :الطالبان نجحَا ، نجحاَ فعل ماضي دی چې په فتحه باندې بنا شوی او د نجحا کلمه د الف الاثنين ( د دوه ګونو الف ) سره پيوسته شوي چې کلمه د الطالبان ده .

ب): کله چې فعل ماضي د تاء تانيث سره يو ځای شي لکه : الطالبة نجحَتْ .

ج): کله چې يو شی ورسره يو ځای نشي لکه : الطالب نجحَ

۲- ضمه (پيښ):

کله چې فعل ماضي د واو جمع سره پيوست شوی وي نو په پيښ سره بنا کيږي لکه :

المسلمُون انتصرُوا علی أعدائهم ، (انتصرُوا) فعل ماضي دی چې د واو جمع سره يو ځای شوی دی او فعل ماضي (انتصرُ) په ضمه (پيښ) سره بنا شوی دی .

۳- سکون :

الف)- کله چې تاء فاعل متحرکه ورسره يو ځای شي لکه : سمعْتُ کلام .

(سمعْتَ ) فعل ماضی دی چې د آخر حرف(ع)ساکن دی .

ب):کله چې (نا) فاعلين ورسره يو ځای شي لکه : انتصرْنا فی حربْ

(انتصرْنا ) فعل ماضی چې آخر حرف يې پر سکون بنا دی .

۳- کله چې نون نسوه ورسره يو ځای شي لکه : الفتيات اسهمْن

(اسهمْن ) فعل ماضی دی چې آخر حرف چې (م) دی ساکن دی .

د معنی له مخې د ماضي ډولونه :

د معنی له مخې فعل ماضي په څلور ډوله دی ، ماضي مطلق ، ماضي نقلي ، ماضي بعيد او ماضي استمراري .

ماضي مطلق : ماضي مطلق يا ساده هغه فعل دی چې په تيره زمانه کې د کار په کولو دلالت کوي لکه : ذهب (تللی وو) .

ماضي نقلي : په هغه فعل باندې دلالت کوي چې په تيره زمانه کې تر سره شوی وي او اثر يې تر حال پورې باقي وي ، د ماضي نقلي د جوړولو لپاره (قد) د ماضي مطلق سره جمع کوو لکه : قد ذهب احمد ( احد تللی دی ) .

ماضي بعيد : هغه فعل دی چې په لرې تيره شوی زمانه باندې دلالت کوي ددې فعل جوړولو لپاره (کان) د ماضي سره جمع کوو لکه : کان احمد ذهب .

ماضي اسمتراري : هغه فعل دی چې په تيره زمانه کې د کار په استمرار او جاري والی دلالت کوي ددې فعل د جوړولو لپاره (کان) د مضارع سره جمع کوو لکه : احمد کان يذهب (احمد تللو ) .

په ماضي زمانه کې د فاعل حالتونه :

فاعل چې خپله د کار کونکي يا انجامونکی څخه عبارت دی څو حالتونه لري چې په لاندې ډول دي :

يا دا چې حاضر وي چې (مخاطب ) ور ته وايي لکه : انتَ (ته) ، انتم (تاسې) .

يا دا چې حاضر نه وي چې (غايب ) ور ته وايي لکه : هو (هغه) ، هم (هغوی) .

يا خپله فاعل يا خبرې کونکی چې (متکلم ) ور ته وايي لکه : انَا (زه )، نحن (مونږ) .

چې بيا هر يو غايب ، مخاطب او متکلم په نارينه (مذکر) او ښځينه ( مؤنث ) باندې ويشل شوی دی او بيا هر يو مذکر او مؤنث په دريو برخو لکه : مفرد (يوازې ) ، مثنی (دوه ) او جمع ( تر دوو زيات ) باندې ويشل شوی دي .

مثالونه په لاندې ډول دي :

د (فرح) ماضي کلمې ده د فاعل حالات يا صيغې په لاندې ډول دي :

تصرف فعل (فَرحَ ) فی الماضي :

أنَا (زه)          فرحتُ (خوشحاله وم)             نحن (مونږ)     فرحنا (مونږ خوشحاله وو)

أنتَ (ته)         فرحتَ (خوشحاله وې)            أنتما (تاسې دوه)         فرحتما (تاسې خوشحاله وی)

أنتِ (ته)         فرحتِ (خوشحاله وې)            أنتما (تاسې دوې)        فرحتما (تاسې خوشحاله وی)

هو(هغه)         فرحَ (خوشحاله ؤ)                 هما ( هغوی دوه)        فرحا (هغوی خوشحاله وو)

هي (هغې)      فرحتُ ( خوشحاله وه)            هما (هغوی دوې)        فرحتا (هغوی خوشحاله وې)

                    نحن (مونږ)     فرحنا (مونږ خوشحاله وو)

                    أنتم (تاسې)      فرحتم (تاسې خوشحاله وی)

                    أنتن (تاسې –ښځينه)    فرحتن ( تاسې خوشحاله وی)

                    هم (هغوی)     فرحوا (هغوی خوشحاله وو)

                    هن (هغوی -ښځې)      فرحن (هغوی خوشحاله وې )

په پورته افعالو کې ليل کيږي چې :

تاء فاعل د متکلم لپاره (تُ) او د مخاطب لپاره (تَ) او د مخاطبه لپاره (تِ) راځي .

د مثنی (دوه نارينه او ښځينه ) لپاره —– الف علاوه کيږي لکه : فرحتما – ضربتما

د جمع مذکر لپاره ———————- واو علاوه کيږي لکه : فرحوا – ضربوا

د جمع مؤنث لپاره ———————- نون علاوه کيږي لکه : فرحن – ضربن

د غالب لپاره (هو ) چې د مثنی په حالت کې الف او جمع په حالت واو زياتيږي لکه:

قال = قالا = قالوا

همدارنګه د غايبه (هې ) چې مثنی په حالت کې الف او د جمع په حالت کې نون زياتيږي لکه:

قالت = قلتا = قلن

د (قال) ماضي فعل صيعې :

مفرد

مثنی

جمع

متکلم

أنا قلتُ

نحن قلنا

نحن قلنا

مخاطب – نارينه

انتَ قلتَ

أنتما قلتما

أنتم قلتم

مخاطبه – ښځينه

أنتِ قلتِ

أنتما قلتما

أنتن قلتنَّ

غائب

هو قال

هما قالا

هم قالوا

غائبه

هی قالت

هما قلتا

هنَّ قلن

 

د (وصل) فعل صيغې د مفرد ، مثنی او جمع لپاره :

مفرد

مثنی

جمع

متکلم

أنا وصلتُ

نحن وصلنا

نحن وصلنا

مخاطب – نارينه

انتَ وصلتَ

أنتما وصلتما

أنتم وصلتم

مخاطبه – ښځينه

أنتِ وصلتِ

أنتما وصلتما

أنتن وصلتنَّ

غائب

هو وصل

هما وصلا

هم وصلوا

غائبه

هی وصلت

هما وصلتا

هنَّ وصلن

 

تمرين :

۱- د “درسَ” فعل ټولې صېغې وليکئ :

۲- لاندې افعال د فتحه ، ضمه او سکون په حالت کې په مناسبو جملو کې استعمال کړئ؟

سَبَح،غَرِق،استفهم،اجتمع.

سَبَح، غَرِق، استفهم، اجتمع.
زياد سبحَ في البحر … الأخوة سبحُوا في المسبح … سبحْنا في البحر ظهرا
غرقَ سمير في البرميل … الشباب غرقُوا في البحر … غرقْنا في شهوات الدنيا ـــ سلمنا الله ـــ
استفهمَ نادر معلمه …. الأخوة استفهمُوا أباهم … استفهمْنا عن الدرس
اجتمعَ سمير وزيادٌ … السلفيون اجتمعُوا على الكتاب والسنة … اجتمعْنا للطعام.

۳- د (کتبَ ) فعل د لاندې ضمائر لپاره وليکئ ؟

أنا       :         ……………………

أنتَ     :         ……………………

أنتم      :         ……………………

هي      :         ……………………

هم       :         ……………………

هُـنَّ     :         ……………………

نحن    :         …………………..

۲- د كتَبَ , سألَ , كانَ , رمى , علا , عدَّ , نسيَ ماضي افعال د لاندې ضماير لپاره وليکئ :
۱- ألف الاثنين :

۲- واو الجماعة :

۳- نون النسوة :

۴- التاء المتحرّكة :

۵- نا الدالة على الفاعل

حل :

۱- ألف الاثنين : كَتَبَا ،سَأَلَا، كَانَا، رَمَيَا، عَلَوَا، عَدّا، نَسِيَا

۲- واوالجماعة : كَتَبُوا، سَأَلُوا، كَانُوا، رَمَوا، عَلَوْا، عدّوا، نسُوا

۳- نون النسوة : كَتَبْنَ، سَأَلْنَ، كُنَّ، رَمَيْنَ، عَلَوْنَ، عددْنَ، نَسِيْن

۴-التاءالمتحرّكة : ( سأكتبه التاء الفاعل ) كَتَبْتُ، سَأَلْتُ، كُنْتُ، رَمَيْتُ، عَلَوْتُ، عَدَدْتُ، نَسَيْتُ .

۵- نا الدالة على الفاعل : كَتَبْنَا، سَأَلْنَا، كُنَّا، رَمَيْنَا، عَلَونَا، عَدَدْنَا، نَسيْنَا

اسماء اشاره

اسماء اشاره :

د نږدې لپاره د اشارې نمونه عبارت دي له : هذا (د يوکس لپاره ) ، هذاه ( د مفرد ښځينه او جمع لپاره ) ، هذان ( د دوو کسانو لپاره ) Read the rest of this entry »

د قرآنکريم زده کړه

د قرآنکريم لوستو او نا لوستو ته لنډ پيغام

د عربي ژبې حروف ، حرکات او هجائي طريقه Read the rest of this entry »

د عربي ژبې حروف ، حرکات او هيجايي طريقه

لومړی درس

د عربي ژبې حروف (توري) :

د عربي ژبې ۲۸ حروف دي چې په لاندې ډول دي Read the rest of this entry »

د علم ميراث جدول

د وارثانو د برخو د لنډيز جدول : Read the rest of this entry »

عملي مثالونه

لومړی مثال :

يو کس وفات شو چې له هغه څخه 65000 افغانۍ ميراث دي او ورثه يې يوازې يو زوی او لور دي تاسې د هر يو برخه معلومه کړئ ؟

حل : د زوی برخه د لور په نسبت دوه برابره ده (2:1) . Read the rest of this entry »

رد (د برخې کمېدل)

رد په لغت کې ګرځېدلو ته وايي او په اصطلاح کې د ټاکل شويو برخو کمېدو ته رد وايي چې د عول ضد دی .

د خاوند او ميرمنې پرته لاندې وارثانو ته د ميراث برخه رديږي : Read the rest of this entry »

اسم جامد او مشتق

۴- د جامد او مشتق له مخې د اسم تقسيم :

د جامد او غير جامد له مخې اسم په جامد او مشتق سره ويشل شوی دی Read the rest of this entry »

خبرتيا !

د اسلامې ښوونې مينوالو !

اسلام عليکم ورحمة الله وبرکاة

د آن لاين اسلامې لارښود نوی سايټ

 http://www.dawat610.com

وروڼو ! آن لاين اسلامې لارښود خپل ټول فعاليتونه نوي سايت http://www.dawat610.com نقل کړي دي ځکه په دغه پاڼه کې تخنيکي مشکل دي او شايد بيا بنده شي

نو که تاسې تبصيرې ليکل او پوښتنه ليږل غواړئ ، مهربانې وکړئ په نوي سايټ کې وليکئ مونږ نشو کولای چې دوه ځايه فعاليت وکړو .

و السلام عليکم Read the rest of this entry »

د آن لاين اسلامې لارښود نوی سايټ په ليکه شو

د اسلامې ښوونې مينوالو !

اسلام عليکم ور حمة الله وبرکاة

د دوو مياشتو را هسې پخواني سايټ http://dawat.katib.org   د مشکلاتو سره مخ شو ، ددې پاڼې فعاليتونه يې په ټپه ودرول ، نو ځکه مو د بل دومين او سايټ د جوړولو هلی ځلی پيل کړې د الله جل جلا له  په فضل او نصرت اوس تقريباً د فعاليت د پاره چمتو دی چې ادرس يې عبارت له : http://www.dawat610.com  چې دا ادرس له دوو کلمو څخه جوړ شوی دی dawat  او 610 چې 610 د اسلام د ظهور او يا د وحی د نزول نيټه ده چې ددې نيټې په ياد ساتل هم بې ګټې نه دي .

الله جل جلاله ددې پاڼې فعاليت د دين نصرت او مسلمانانو ته د خير ښيګڼې سبب وګرځوي .

و السلام عليکم Read the rest of this entry »

د جنينو احکام

د حمل مخنېوئ ، د حمل يا جنين د قتل سزا او نور مهم احکام

اي مسلمانې ښځې ته له شرعي نظره امينه يې هغه څه چې الله جل جلا له ستا په رِحم کې پيدا کړي دي هغه ضايع نه کړې ، الله جل جلا له  فرمايي : وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  (البقره: 228).

ژباړه : او ورته حلال نه دي چې هغه څه پټ کړي چې الله جل جلا له  د دوی په رحمونو کې پيدا کړي دي کچيرې دوی پر الله جل جلا له  او ورځ د آخرت ايمان لري . Read the rest of this entry »

د نوروز لمانځلو په اړه لنډ بيان

 

د اسلام د مقدس دين په راتګ سره د جاهليت د دور ټول خرافات او جاهل رسمونه مردود اعلان شول د جاهليت په زمانه کې چې کوم اخترونه مروج وو هغه هم باطل اعلان شول او پر ځای دوه اخترونه د فطر اختر او د قربانۍ اختر مينځته راغلل . Read the rest of this entry »

د ښځو د پاره د پزې او غوږونو سوري کول جايز دي ؟

ګرانو او محترومو هیله ده چی د غوږونو او پزې د سوری کولو به اړوند که لږ راته روښانه کړی چی روا دی او که نه روا ډېره مننه

عبدالله Read the rest of this entry »

د سورت توبي په سر كښي ولي بسم الله نده ليكل شوي ؟

سلامونه اونيكي هيلي ورسته له سلام څخه ستا صحت  له لوي څښتن څخه غوړام
زما يو څوپوښتني وي
اوله پوښتنه چي دسورت توبي په سر كښي ولي بسم الله نده ليكل شوي
دوهمه پوښته داوه چه دغه سورت خوبه دانفال دسورت جزنوي Read the rest of this entry »

مروجې فاتحه خوانۍ په اسلام کې څه اصل نه لري

سلامونه اونیکی هیلی وړاندی کوم ستاسو حضورته
محترما دمړی فاتحه په اسلام کی څه حکم لری لفطا واضح یی کړی Read the rest of this entry »

رشوت په ټولنه کې عظيم فساد او ستره تباهي ده

رشوت په يوه ټولنه کې عظيم فساد او لويه تباهي ده ځکه د رشوت په وجه د الله جل جلا له  احکام ضايع او د بندګانو حقوق تر پښو لاندې کيږي د رشوت په وجه حق باطل ګرځي ، د رشوت په وجه سپين تور او تور سپين ګرځول کيږي . Read the rest of this entry »

لمونځ نه کوم ، له نجونو سره اړيکې لرم ما ته نصيحت وکړئ

:
سلامونه زه ۲۱ کلن ځوان یم په کابل ښار کی اوسیږم زه لمونځ نه کوم، له انجونو سره ناوړه اړیکې لرم او له مرګه ډیر ویریږم تاسو راته لارښوونه وکړی. مننه

عنايت الله

بسم الله الرحمن الرحيم Read the rest of this entry »

د جومات پلورل څه حکم لري ؟

محترم دآن لائن اسلامی لارشود ته !
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته .
وبعد هیله ده چی روغ جور بیاست .
زما پوشتنه داده که په یوه علاقه کی پر خلگو مسجد تنگ شی غواری بل حای پراخ مسجد جورکری دضرورت په صورت کی اول مسجد ورته پلورلی شی که نه ؟ Read the rest of this entry »

(۱۰) د مسلمانې خور ځانګړي احکام (د نفاس احکام او مسائل )

 نفاس ( د ولادت دوره )

د نفاس تعريف :

نفاس : عبارت له هغه وينې څخه دی چې له رحم  څخه د تولد او يا د تولد څخه وروسته خاريجېږي . دغه وينه په اصل کې هغه وينه ده چې د ولادت  په وخت کې د ښځې په رِحم  کې پاتې شوي ده . کله چې ښځه زېږون وکړي دغه پاتې شوي وينه يي په تدريج سره له رِحم څخه بهېږي  . همدا شان هغه وينه چې مخکې له زيږون او د زيږون د نښانو په شروع کېدو سره له ښځې څخه خاريجېږي نو همدغه د نفاس او يا د ولادت د وينې په نامه باندې ياديږي . Read the rest of this entry »

د اسلامې مقدساتو په اړه د اسلامې لارښود غبرګون

د اسلامې مقدساتو د سپکاوي په اړه ټولو افغانانو ته د اسلامې لارښود آواز

د افغان فخر امت بچيانو په تاسې مې کله داسې لوريږي !!!

Read the rest of this entry »

د مصنوعي ويښتانو ګنډل او ايښودل څه حکم لري ؟

لسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
زه یوه پوښتنه لرم که لطف وکړی جواب راکړی .
دهیواد به زیاتره ولایاتو کی یو لړکسان چی پرسر ویښتان نلری هغو ته پرسر ویښتان کیښنوی مثلآ دامصنوعی  ویښتان دنورقدرتی ویښتانو سره گندل کیږی او یوه حصه چی دتندی حصه د ایلفی (سریښ )به زریعه نښلوی ایا ددی ویښتانو پرسرکول یا پیوند کول پخپل سرباندی داسلام له نظره څنگه دی
او لمونخ او غسل ورسره کیږی  که نه؟ Read the rest of this entry »

(۹) د مسلمانې خور شرعي احکام ( د حيض احکام او مسائل )

هغه حکمونه چې په حيض يا مياشتنې عادت پورې اړه لري

اول : حيض ( مياشتني عادت ) :

د حيض تعريف : حيض په لغت کې بهېدلو يا جريان ته وايي او په شرعي اصطلاح کې حيض عبارت له هغه وينې څخه دی چې د ښځې د رحم د داخل نه په معين وخت کې بغير له هيڅ ډول مريضۍ او تکليف رسېدلو څخه په طبعي ډول بهېږي . دغه وينه الله جل جلا له د بني آدم په ذات او صفت کې د ښځينه وو لپاره ايښي ده . د غه وينه خداي جل جلا له د ښځې په رحم کې پيدا کړي ده تر څو د حاملګي په دوره کې د بچې لپاره غذا وي او وروسته د نوي ماشوم له زيږيدني نه په شېدو باندې بدلېږي . نو کله چې ښځه نه حامله وي او نه شيدي ورکونکې نو دغه وينه بغير له مصرفه پاتې کېږي  نو په همدي علت سره په ټاکلو وختونو کې له بدن څخه خاريجېږي چې حيض او يا مياشتني عادت بلل کيږي . Read the rest of this entry »

د داسې شرکت سره کار کول چې د سود په معامله کې لاس لري

السلام علیکم!
یوه پوښتنه لرم غوارم چی تفصیلی ځواب راکری
که یو څوک ساختمانی شرکت لری او د بل چا نه پیسی اخلی او یوه ساختمانی پروژه مخکی پری وری. او بیا دغه نفر ته بیرته د هغه پیسی ورکری د یوی معینی فیصدی سره نو دا خو سود شو. اوس خو دا سری سود نه خوری بلکه هغه بل ته سود ورکوی. نو دا سری هم به ګناه کی شریک دی که نه. دوهم دا چه ایا ما ته روادی چه ددی کمپنی سره کاروکرم او که نه Read the rest of this entry »


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer