په اسلام کې تجارت ، کار او کسب

تجارت ،کار او کسب

 دگناه او نافرماني سره سره د نيا نعمتونه او عيش استدراج دی

د نيک مقصد لپاره د دنيا حاصيلولو فضيلت

 دمزدورانو حقوق او فرائض

 د اسلامې تجارت اصول

 دپور يا قرض معامله

 بيع مرابحه يا په کټه خرڅول

دبيع د واپس يا فسخ کولو ځنې صورتونه 

بيع سلم

دبيع نا رواه طريقی 

په کومو اجناسو کې احتکار مينځته راځي ؟

دبانکونو د سود او قمار مسائل

ګاڼه يا ګروي (رهن )

د ګاڼه يا ګروي په هکله مفصل بيان

په کومو اجناسو کې احتکار مينځته راځي ؟

مضاربت 

دکرايې احکام 

په خريد او فروخت کې د بيعانې د پيسو حکم

د سود لنډ او مفصل بيان

 قمار يا جواري

د امانت احکام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بانکداری

بانکداری لومړی برخه – د بانک تعريف او د بانکي حسابونو بيان

 بانکداری دوهمه برخه – د بانک دندی يا وظيفې

اسلامی بانکداری

د اسلامی بانک ځانګړتياوې

 د اسلامی بانکونو موخې

 د اسلامی بانکونو کړنې

 د اسلامې بانک حسابونه