په اسلام کې ټولنيز ژوند

 

د مريض پوښتنه او د مسلمان ورور په غم او ښادۍ کې کډون

د کنډو ، يتيمانو او مسکينانو سره ښه سلوک

ښه اخلاق او نرم خويې

خپلوي او صله رحمی

د قوم پرستی او تربګنت څخه ځان ساتل

ظلم او غصب نه ځان ساتل

ګاونډي او نورو ته ضرر نه رسول

د مور او پلار سره ښه سلوک

د مشرانو احترام او پر کشرانو شفقت

د آمرانو او حکمرانانو  له خپل رعيت سره ښه چلن

د بل مال په ناحقه خوړلو نه ځان ساتل

د بل کس حاجت پوره کول او دهغه عزت او آبرو ساتل  

ميلمه پالنه

په اخستلو او خرڅولو کې ښه سلوک