د قرآنکريم مهم احكام او مسائل 

د قر آن مجيد فضيلت

د قرآن تلاوت د زړه صيقل

د ماهر قرآن مقام

په قيامت کې د قرآن پاک شفاعت او وکالت

د قرآنکريم د تلاوت فضيلت او آداب 

 د ځنو آيتونو او سورتونو د تلاوت فضيلت

د قرآنکريم د تلاوت د ترک کولو حکم

د ټيپ ،تلويزيون او کمپيوټر څخه د قرآن آوريدلو احکام

په شريکه سره د قرآنکريم ختم کول څه حکم لري ؟

ياسين شريف په جيب کې ګرځول روا دي ؟

د قرآنکريم په تعليم ،اذان او امامت اجرت اخستل روا دي ؟

د آذان په وخت کې د قرآنکريم قرائت څه حکم لري ؟

د قرآنکريم د څيرې شويو او زړو شويو ورقو حکم :

  

قرآنکريم او تفسير

په ورډ پروګرام کې ليکل شوي قرآنکريم

لومړي برخه

دوهمه برخه

قرآنکريم  په PDF  کې په ښکلی متن د تلاوت لپاره د کمپيوټر له مخې

کابلی تفسيرپه پښتو ژبه (سکن شوي د مطالعی لپاره) 

لومړی ټوک

دوهم ټوک

نوټ : دغه فايلونه په Wrar کې دی هغه زمونږ له سافټويرو څخه ښکته کړﺉ

 د قرآنکريم پښتو ترجمه
تفسير نور (فارسي)
قران کریم و ترجمه آن به زبان فارسى  

 د قرآنکريم پښتوتفسيراوترجمه په غږ کې (پښور )

آنلاين تفاسير (الطبری ، البغوی ،ابن کثير ، السعدی و الميسر ) بالغت العربی

بهترين تفسير انوار القرآن  

لومړی برخه

دوهمه برخه

دريمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

قرآنکريم له پښتو ژباړی سره ډونلود کړﺉ

قصص الانبياء پښتو سره ډونلود کړﺉ


 

علوم قرآن


 

علم صرف او نحوه

صرف او نحوه

صرف او نحوه

نحوه