د عمري د ادا کولو لنډه نقشه

د احرام تړل

[د احرام لپاره غسل او يا اودس کول ، خوشبوهي وهل سنت دي ، يو ځل د نارينه لپاره په زوره او ښځو لپاره په ورو تلبیه ويل واجب او دری ځله سنت دي ، بيا به د احرام دوه رکعته نفل وکړي او د عمرې نيت به وکړي، د احرام تړلو د وخت او ځای په اړه به تاسې ته د سفر مشر او يا د معلم لخوا معلومات درکړ شي ]

 ↓

د طواف کول

( د طواف نيت کول ، د حجر اسود استلام کول او په اوداسه سره طواف له حجر اسود څخه پيل کول اووه ګردشه پوره کول ، په لومړی څلورو ګردشونو کې اضطباع او رمل کول ، د طواف وروسته به په ملتزم دعا کول بيا به په مقام ابراهيم کې دوه رکعته لمونځ کول او وروسته د زم زم د ابو څښل )

 ↓

د صفا او مروه سعی

(صفا ته دومره پورته کيدل چې کعبه شريفه وليدل شي ، دعا کول او سعی د صفا څخه پيل په مروه ختمول چې يو ګشت کيږي همداسې اوه ګشته پوره کول او په هر ګشت کې د شنو چراغونو په مينځ کې تيز تلل )

 ↓

د سر د ويښتانو خريل او يا لنډول

(د سعی وروسته د سر د ويښتانو خريل يا د يوې ګوتې په اندازه کمول او د احرام ماتول او په دې سره عمره ختمه شوه)

تفصلي بيان دلته ولولئ

http://www.dawat610.com/archives/7477

آن لاين اسلامي لارښود – د ضيوف الرحمن پاڼه