اسماء اشاره :

د نږدې لپاره د اشارې نمونه عبارت دي له : هذا (د يوکس لپاره ) ، هذاه ( د مفرد ښځينه او جمع لپاره ) ، هذان ( د دوو کسانو لپاره ) ، هتان ( د دوو ښځو لپاره ) او هؤلاء ( د نارينه او ښځينه د جمع لپاره ) .

د لرې ځای لپاره د اشارې نمونه عبارت له : ذلک (د يوکس لپاره ) ، تلک ( د مفرد ښځينه لپاره ) او أولئک ( د نارينه او ښځينه د جمع لپاره ) .