د قرآنکريم لوستو او نا لوستو ته لنډ پيغام

د عربي ژبې حروف ، حرکات او هجائي طريقه

د قاعده نوراني درسونه

لومړۍ برخه (د اول درس څخه تر دريم درس )

دوهمه برخه ( د څلورم درس څخه تر اووم درس)

دريمه برخه ( د آتم درس څخه تر لسم درس )

څلورمه برخه ( د يوولسم درس څخه تر ديارلسم درس)

پنځمه برخه ( د څوارلسم درس څخه تر اوولسم – پای)

سپاره الفباء نوراني (القاعدة النورانية )

شرح القاعة النورانية ( للمعلمين و المعلمات )

روانه لړۍ

خادم القرآن – آن لاين اسلامي لارښود