دمذاهبو د امامانو د پيداکيدو نيټه

نه تعصوبي وهابيان منو او نه تعصبي مذهبيان

د يو مذهب نه بل مذهب ته تلل څه حکم لري ؟

ولی احناف په زوره آمين او رفع يدين نه کوي ؟

اجتهاد او تقلید (لومړۍ برخه )