د ذکر فضيلت

د الله په ذکر او ياد کې تر سلو زياتې ګټې

 د ذکر کثير مطلب

 د قرآنکريم تلاوت

 د ځنو آيتونو او سورتونو فضيلت

لا اله الا الله او تسبحات

د لمانځه وروسته اذکار

درود شريف

 پرلپسې ……………..