د حج قسمونه :
د حج دری قسمونه دي تمتع ،قِران او افراد او دا فرق د احرام تړلو په وخت کې په نيت کولو سره کيږي ددی وجې د احرام ډولونه هم بلل کيږي .
۱- تمتع :
 د حج هغه طريقي ته وايي چې د حج په زمانه کې احرام وتړي عمره وکړي او بيا احرام مات کړي او بيا يې د حج د فرايضو د اداکولو د پاره دوهم ځل احرام وتړي .
 يعنی حج تمتع دا دی چې حاجی حج اوعمره خوا په خوا سره وکړي ليکن په داسې شکل چې د هر يو د پاره جلا جلا احرام وتړي او له عمرې کولو وروسته احرام مات کړي او بيا د حج د ادا کولو د پاره احرام وتړي تمتع معنی ده ګټه پورته کول د عمرې او حج تر منځ موده کې حاجي احرام په ماتولو سره د حلالو څيزونو څخه ګټه اخلې کوم چې هغه د احرام په موده منع ؤ په همدې وجه ورته تمتع وايي .
د تمتع حج طريقه :
د تيرو لارښونو سره سم سره ددی چې د حج نيت مو دی ،د عمرې په نيت احرام وتړئ لږ تر لږه دری ځله تلبيه وواياست ، طواف او سعی وکړئ سر وخرياست يا يې ويښتان لنډ کړئ په دې توګه مو عمره بشپړه شوه له احرام ووځئ بيا چې کله د حج موده پيل شوه د حج د فرايضو د ادا کولو د پاره دوباره احرام وتړئ .
يادونه : پرمتمتع حاجې باندې طواف قدوم واجب نه دی . تر عمرې وروسته چې هر څومره نفلي طوافونه کوي ودې کړي .
۲- قران :
د حج هغې طريقي ته وايي چې حاجې په يو ځل د عمری او حج دواړو د پاره احرام وتړي قران معنی ده يو ځای کول ځکه د حج په دغه طريقه کې عمره او حج سره يو ځای کيږي .
حج قِران تر مفرد او تمتع غوره دی : د حضرت عبدالله ابن مسعود بيان دی چې رسو ل الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل :حج او عمره يوځای سره ادا کړي ځکه چې دا دواړه ناداری او ګناهونه (له بنده نه داسې ) ختموي لکه بټۍ چې د اوسپنې اوسرو زرو او سپينو زرو خيري له منځه وړي . (ترمذي ) .
دقران حج طريقه :
د تيرو لارښونو سره سم سره د حج او عمرې په نيت احرام وتړئ لږ تر لږه دری ځله تلبيه وواياست ، طواف او سعی وکړئ په دې توګه موعمره بشپړه شوه خو سر مه خرياست بيا طواف قدوم وکړئ (طواف قدوم سنت دی ) په پريښوولو یې دم نه واجبيږي که غواړئ چې د طواف زيارت سعی تر دغه طواف وروسته وکړئ نو په دې طواف کې (اضطباع ) او (رمل ) هم وکړئ تر دې طواف وروسته د اختر د ورځې تر سرخريلو پورې په احرام کې ووسئ ددی حج نور اعمال همغه د حج عمومې اعمال دی .
۳- - افراد :
يواځې د حج د پاره احرام تړلو ته افراد وايي اواحرام تړلو واله ته مفرد وايي .
د مفرد حج طريقه :
له ميقات نه يوازې د حج احرام تړل کيږي ،لږ تر لږه دری واره تلبیه ويل کيږي ،طواف قدوم ادا کيږي که تر طواف قدوم وروسته د طواف زيارت سعی کوي نو په طواف کې اضطباع او دهغه په لومړيو درو شوطونو کې رمل کيږي .

خو که سعی نه کوي نو په طواف کې اضطباع او رمل مه کوئ د

مفرد لپاره سعی تر طواف زيارت وروسته افضل ده دا ځکه چې د

سعيی اصلي ځای تر طواف زيارت وروسته دی . سعی واجب او

طواف زيارت فرض دی .او واجب د فرضو تابع کيدای شي خو د

سنتو نشی کيدای .