زکات 

د زکات حکم 

د زکات فضائل

د زکات د آدا کولو ګټې

د زکات نه ورکونکو ته ډير سخت غذابونه 

د زکات د وجوب شرطونه 

د زکات د ادا کولو شرطونه 

د زکات نصاب

د کرهنی او مالداری زکات 

د زکات د مصرف ځايونه 

مسائل

د زکات مسائل  

د سرو زرو د زکات د پاره د استعمال شويو نرخ اوکه د نويو نرخ ټاکل کيږي ؟

د دريو کلونو زکات څنګه ادا کيږي ؟

د شخصي استفادې د پاره موټر کې زکات شته ؟

د زکات په باره کې پوښتنې

په هغو زيوراتو کې زکات شته چې د استعمال د پاره وي ؟

زکات د اولاد د واده مانع ګرځي ؟ او د تجارت د مال نفع هم په زکات کې شامله ده ؟

د کورونو ،تجارتي ماڼيو او فابريکو زکات

دټکس يا مالياتو شرعي حيثيت

په پور يا قرض باندې زکات شته او که نه