د ماشوم لخوا د قرآنکريم په عجيب ژړغوني زړه وړونکي عږ کې تلاوت واورئ دلته کليک وکړئ