اسلام او ديموکراسي

 

  اسلام ولی له ديموکراسۍ سره په ټکر کې دی ؟

 په اسلامې امت کې د ناوليې ډيموکراسۍ ناخوالي – اوله برخه

 په اسلامې امت کې د غربي ديموکراسې اهداف – دوهمه برخه

د ديموکراسۍ پايلې د تعليمي نصاب بدلول ، ټولنه فاسدول او کورنی نظام نړول

په اسلامې امت کې د ډیموکراسۍ ناوليې پايلې د سود او موسيقۍ رواجول

 د غربي ديموکراسۍ ناوليې پايلې غربي تهذيب رواجول

 د غربي ديموکراسۍ ناوليې پايلې دين له سياست څخه جلا کول

 په افغانستان کې د ديموکراسۍ ناخوالې او اهداف – قضايي نظام بدلول