نن د ذوی الحجې آتم (ترويه) ورځ د حج مناسک پيل شول ، د حجاج کرامو کاروانونه د منی په لوري روان دي ، دوی به شپه په منی کې سبا کړي او سبا د ذوالحجې (۹) به په عرفات باندې وقوف وکړي ، وروسته به شپه په مزدلفه کې سبا کړي او د ذوی الحجې (۱۰ ) د اختر په ورځ به د عقبې جمرې ولي ، قرباني به کوي ، خپل سر به خريي او د زيارت طواف به ادا کوي .

او د اختر دوهمه ، دريمه او څلورمه ورځ به په منا کې جمرې ولي او په همدې سره به د حج مناسک پای ته رسیږي .

سږ کال د حجاج کرامو د تنظيم لپاره زيات ترتيبات نيول شوي دي .

منبع : جريدة الرياض – عربستان

موقع : أفغانية الاسلامية (www.dawat610.com)