د حج د مناسکو لومړۍ ورځ د منا په لورې (متن)

د حج لومړي ورځ د منا په لوي (صوت )