د مخارجو د لنډيز جدول

مسلسل نمبر

الحروف توري

خاص مخرج

د مخارجو شمير

عام مخرج

شميره

۱

ء ، ها

اقص الحلق (د ستوني آخري برخه)

۱

الحلق (ستونی)

۱

۲

ع،ح

وسط حلق (د ستوني مينځنې برخه)

۲

۳

غ،خ

أدنی الحلق (د ستونې لومړۍ برخه )

۳

۴

ق

اقصی اللسان (کله چې د ژبې پای د نرم تالو سره ولګول شي ) .

۱

اللسان

ژبه

۲

۵

ک

د «ق» د مخرج سره نږدې لږ د خولې بيرون طرف ته .

۲

۶

ج،ش،ی

وسط اللسان (کله چې د ژبې مينځنۍ حصه د مقابل تالو سره ولګول شي ) .

۳

۷

ض

حافة اللسان (كله چې د ژبي يواړخ  له  ښي یا چپ طرف پاس اضراس غاښونو د داخلي ديوال سره ولګول شي) .

۴

۸

ل

طرف اللسان(کله چې د ژبې څوکه د پاس د ثنايا غاښونود تالو سره ولګول شي ) .

۵

۹

ن

طرف اللسان (کله چې د ژبې څوکه د پاس ثنايا ،رباعياتو د تالوسره ولګول).

۶

۱۰

ر

طرف اللسان (کله چې د ژبې څوکه د پاس تالوسره  د رباعياتو اوثنایاوو غاښونو مينځ کښی ولګول شي).

۷

۱۱

د،ت،ط

طرف اللسان (کله چې د ژبې نوک د پورته ثناياوو له بيخ سره ولګيږي).

۸

۱۲

ث،ذ ، ظ

طرف اللسان (کله چې د ژبې نوک د پورته  ثناياوو له څوکې (سر) سره ولګيږي  ).

۹

۱۳

س،ص،ز

رأس اللسان (کله چې د ژبې څوکه د لاندنيو ثناياوود داخلي طرف سره ولګیږي).

۱۰

۱۴

ب،م ،و

مابين الشفتين (کله چې پاسنۍ او لاندينۍ شونډې سره ولګيږي ) .

۱

الشفتان

شونډې

۳

۱۵

ف

کله چې لاندې شونډه د پاس غاښونو سره ولګول شي .

۲

۱۶

ا،و ،ي

الجوف (د خولې خاليګاه څخه راوځي )

۱

جوف

د خولې خاليګاه

۴

۱۷

غنه

الخيشوم (د پوزې له پيخ څخه راوځي )

الانف

پوزه