په چين کې د قرآنکريم دحفظ دورې ته ستاسې پام را اړوم